Alle berichten van Afdeling Aalst Fietsersbond

Fietsen met een mondmasker in Corona tijden: meer helderheid graag!

Brief aan de volledige gemeenteraad van Aalst

Goede morgen,

Op 29 juli stuurden wij reeds onderstaande mail naar de burgemeester en schepen van mobiliteit, zonder enige reactie.

De onduidelijkheid blijft en vragen blijven rijzen.

We begrijpen niet waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen de motieven voor een verplaatsing per fiets. Tijdens deze hittegolf is elke actieve vorm van verplaatsing een inspanning. Maar ook bij ‘normale’ weersomstandigheden is een onderscheid maken tussen functionele en recreatieve verplaatsingen best vreemd.

Waarom moet een sportfietser, in groep al dan niet in bebouwde kom, aan 10km/u door de winkelstraten geen mondmasker dragen?
Waarom mogen bestuurders met open raam of open dak die naast ons aan het verkeerslicht wachten geen mondmasker dragen?
Waarom moet een fietser die stevig doorfiets om naar het werk te rijden maar geen sporttenue draagt dan weer wel een masker dragen?

Wij vragen duidelijkheid voor alle Aalstenaars. We zijn zeker niet tegen het dragen van een mondmasker en vrezen ook dat 1 september niet zomaar plots de einddatum zal zijn van de corona-maatregelen. Iedereen met gezond verstand ziet dat we dit nog lang zullen moeten mee dragen.

Maar waarom dan niet zoals reeds in andere steden?
Fietsers en stepgebruikers hoeven het mondmasker niet te dragen als zij de sociale afstand kunnen naleven.

Vermits onze stad reeds kreunt onder een verkeersinfarct, hoge concentraties fijn stof door canyoning (https://curieuzeneuzen.be/) en zoals elke stad verhoogde temperaturen kent bij warme dagen (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/24/bovenop-de-hittegolf-komt-nog-het-effect-van-het-hitte-eiland/), zouden wij het toch normaal vinden dat elke actieve vorm van verplaatsing zou aangemoedigd worden om zo deze effecten maximum te kunnen reduceren.

Daarom vragen wij nog eens met aandrang duidelijkheid over de mondmaskerplicht zodat mensen die onder de lock-down de fiets terug zijn gaan gebruiken niet terug worden aangemoedigd de auto te gebruiken omdat fietsen echt niet meer als aangenaam wordt ervaren.

Met fietsvriendelijke groeten

Op 29 juli 2020 18:01:45 +02:00, schreef info@fietsersbond-aalst.be:

Fietsen met een mondmasker in Corona tijden.

De dreiging van het virus is duidelijk. Richtlijnen om de curve naar beneden te krijgen en iedereen te beschermen worden steeds scherper en duidelijker. De Fietsersbond heeft heel veel begrip voor de algemene richtlijnen die nu uitgevaardigd worden. Laat ons samen dit virus verslaan en rekening houden met voorschriften die door experten worden opgelegd.

De Fietsersbond vraagt wel een verduidelijking over het verplicht dragen van een mondmasker bij functioneel fietsen. Het is duidelijk dat in een drukke straat met veel voetgangers er beter een mondmasker gedragen wordt.  De communicatie van onder meer de provincie Antwerpen om het mondmasker niet te verplichten bij intensief sporten is echter niet helemaal helder. Wat verstaan we onder intensief sporten? Is het fietsen naar het werk over een afstand van meer dan 10 km ook intensief sporten of niet? We vragen aan alle lokale en provinciale overheden hier meer duidelijkheid over.

Mag een functionele fietser die voor haar/zijn woon-werkverkeer (essentiële verplaatsing) de fiets gebruikt ook zonder mondmasker fietsen of niet? Graag meer helderheid hierover.

Tegelijk wil de Fietsersbond een duidelijke oproep doen aan alle fietsers: Zorg dat je steeds een mondmasker bij hebt. Vertrek vanuit het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Privaat Vervoer) bij alle verplaatsingen en het gebruik van een mondmasker. Kom je veel voetgangers tegen op je weg: draag het mondmasker en vermijd zo de verspreiding van het virus. Fiets je op een fietssnelweg of jaagpad of gelijk waar zonder druk verkeer en zonder voetgangers op je pad: dan moet het mogelijk zijn om zonder mondmasker te fietsen.

Beste overheden (alle niveaus) het zijn bijzondere tijden en we hebben als Fietsersbond daar alle begrip voor. Natuurlijk willen wij onze bijdrage hiervoor leveren. Tegelijk vragen we ook wel meer helderheid en duidelijkheid om het fietsen, een gezonde en noodzakelijke manier van verplaatsen (zie ook richtlijnen van de WHO), te blijven promoten en niet te beknotten.

Samen werken aan het tegenhouden van dit virus. Dat is nu de opdracht. En daar schrijven we ons mee in. Hou het gezond, hou het veilig en vooral: blijf fietsen!

FIETSERSBOND VZW

Lokale vrijwilliger Afdeling Aalst

Info@fietsersbond-Aalst.be

www.fietsersbond-Aalst.be

CONTACT VOOR DE PERS
Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder
0478 54 64 52

OVER DE FIETSERSBOND
De Fietsersbond is de belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Met 23.000 leden en 1000 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor veilig fietsen, voor een echt fietsklimaat. De vereniging voert acties, audit de kwaliteit van de fietsroutes (Meetfiets) en helpt meer mensen op de fiets naar het werk (Bike to Work). Nog geen lid? Ga naar fietsersbond.be/ikwordlid

brief aan de Burgemeester, Jean-Jaques Degucht en Caroline Verdoodt

Goede morgen Mevrouw, Mijne heren,

U zal het ongetwijfeld reeds hebben gelezen in de pers, naar aanleiding van héél wat vragen en opmerkingen die wij kregen heeft de Fietsersbond een pol gehouden over wat de Aalstenaar, omwonenden en gebruikers, van de voetganger- en fietsbrug over de Dender denken.

Wijzelf staan in deze neutraal, ons enige en grootste bekommernis is een veilige manier te krijgen om de beide oevers te verbinden die actief weggebruik door voetgangers en fietsers stimuleert. Gebeurt dit via een nieuwe brug, door een aanpak van de reeds bestaande bruggen en hun omliggende straten of door een combinatie van beide. Voor ons staan alle opties open.

Maar daarnaast voelen wij de noodzaak bij de omwonenden om een terdege uitleg te krijgen waarom voor een bepaald plan wordt gekozen, en hoe de brug uiteindelijk zal aansluiten om de fietsenstalling en het station en wat er uiteindelijk met de omliggende straten zal gebeuren.  Zij vragen inzicht in een totaalplan.

Op 10 dagen tijd hebben 548 mensen de pol ingevuld, en 65,8% is voor een brug. Het grootste deel van de voorstanders wil nog steeds dat er naar een alternatief wordt gekeken.  Misschien is hier de noodzaak om met hen in dialoog te gaan. 
Het grootste deel van de mensen die tegen stemden wou vooral dat eerst de omgeving veiliger wordt.

In dit dossier  willen wij zeker niet ingaan tegen de plannen van de stad om deze brug te bouwen en denken dat dit in een totaalpakket een mooie opwaardering van de Denderoevers kan worden. 
Wij vragen enkel een duidelijke en volledige communicatie naar de inwoners van uw stad wat in het kader van de openbaarheid van besturen mogelijk moet zijn.

Met een goede argumentatie en samenwerking hopen wij dat dit een mooi en nuttig eindresultaat kan opleveren waar alle actieve weggebruikers graag gebruik van zullen maken.

Met fietsvriendelijke groeten

Wat is de mening van de Aalstenaar die de bevraging invulde over de voetgangers- en fietsbrug aan station

Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Wij wouden informeren bij de Aalstenaar wat hij/zij hiervan vond en hielden gedurende 10 dagen een anonieme bevraging.

In totaal hebben 548 mensen de pol ingevuld, waarvoor dank, en blijkt dag 65.8% voor een brug is. Maar meer dan de helft van de voorstanders wil ook dat er naar een alternatief zoals voorgesteld door over.morgen wordt gekeken.

Wat ook vooral opvalt is dat van diegenen die niet voor de brug hebben gestemd een overgroot aantal wil dat de omgeving wordt verbeterd.  Een degelijke aanpak van het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai en de Pierre Corneliskaai.

Naast de antwoorden die online konden worden gegeven hebben we ook bekommernissen van de omgeving ontvangen die niet mogen worden overgeslagen:

Als men toch deze fiets-en voetgangersbrug wilt ” doordrukken ” is het enige ontwerp deze welke voldoet aan :
1. Het behouden van de groene long aan de Houtkaai.
2. Het respect voor de omwonenden aan de Houtkaai die anders gaan dagelijks uitkijken op een betonnen constructie, met daarbij horend nog een flagrante schending van hun privacy, tenzij men zoals mijn buurman rolluiken plaatst en deze dag en nacht naar beneden laat.
3. Respect voor de buitenactiviteiten van het Kunstcentrum Netwerk.
4. De veiligheidsnormen bij het verlaten van deze brug, die nu totaal worden miskend bij het kruisen van De Pierre Corneliuskaai.
De stelling van de bevoegde schepen dat anders een groot deel tussen Sint Anna- en Zwarte Hoekbrug een deel van het gezicht op de Dender zou onttrekken getuigt eens te meer van de kortzichtigheid van onze beleidsmensen.
——-

Doch ik wil hierbij mijn stemgedrag verklaren! De twee andere ontwerpen kon ik met geen enkel inzicht beoordelen, het buurtontwerp kreeg mijn voorstel op voorwaarde dat de helling in Pierre Corneliskaai dicht aansluit bij de Dender en dubbelverkeer door/toelaat naast de helling. De tekening laat vermoeden dat de helft van de weg wordt ingenomen door de helling. Ik hoop dus dat bij het buurtontwerp dubbel doorgaand verkeer mogelijk blijft, op de weg naast de helling!

Hopelijk houd onze stad Aalst, de stad van alle weggebruikers, actief als voetganger of fietser,  bestuurder van gelijk welk gemotoriseerd voertuig, rekening met de mening van zijn bewoners.
Wij blijven dus vragende partij voor een open dialoog met alle betrokken partijen.

Verslag vergadering Vervoerregioraadvrijwilligers 9 april 2020 (via Zoom)

Wij hopen dat iedereen het goed stelt, gezond is en in zijn naaste omgeving nog niet te zwaar is geconfronteerd et covid-19.
Vorige donderdag had de Fietsersbond met een aantal vrijwilligers een online vergadering over de taak van de Fietsersbond in de Vervoerregioraad.
Paul (van Haaltert) en Marleen (Aalst) hebben zich opgegeven als vrijwilligers voor de vervoersregio Aalst, maar wij wensen jullie zeker ook op de hoogte te houden van het verdere verloop en jullie meedelen dat jullie voor vragen bij ons terecht kunnen. Zo kunnen we de vragen centraliseren en de juiste informatie voor jullie opzoeken.
Hieronder vinden jullie een klein verslag van deze vergadering.
Bij vragen aarzel niet ons te contacteren, en hou het vooral veilig en gezond.
 • in een eerste voorstellingsronde waarbij iedereen even kon uitleggen wat reeds is zijn/haar vervoerregio is gebeurd bleek het vooral zo dat voor enkele regio’s een startvergadering had plaats gevonden maar voor sommigen door de quarantaine deze is afgelast.
  Momenteel hebben weinigen hiervan een terugkoppeling gekregen, gepubliceerde verslagen en verantwoordelijken per raad kunnen op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregiosworden teruggevonden.
  Indien er missende verslagen zijn kunnen die opgevraagd worden aan de VVR verantwoordelijke in het kader van de openbaarheid der besturen.
 • Kort Verslag Paul over startmoment  Vervoerregio Aalst op 18 februari:

  Tijdens het eerste uur van de startvergadering werd de vervoerregio en de vervoerregioraad  toegelicht en gaf men duiding bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Ze stelden ook enkele regionale uitdagingen voor .
  Nadien werd er in 5 groepen rond de uitdagingen gewerkt; elke groep behandelde één modi. Inclusief de conclusies was dat ook maar een uurtje. Gezien korte tijd en de diversiteit van de deelnemers  waren die problemen die naar boven kwamen de eerder gekende problemen bij de diverse vervoersmodi. Het verslag van deze sessies is nog niet beschikbaar.
  Tijdens het startmoment werd ook de projectgids voorgesteld die ook de uitdagingen beschrijft (zie link).
  De deelnemers aan dit startmoment  waren vertegenwoordigers uit diverse middenveldorganisaties  en andere organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, De Lijn,  ..
  Eind februari  werd naar een korte feedback op de bovenvermelde uitdagingen gevraagd. Deze heb ik samen met Marleen dan ingevuld (zie bijlage).

  Download hier:  De projectgids opgemaakt voor Vervoersregio Aalst

 • uit de meeste opmerkingen blijkt dat wanneer er al echt over de fiets wordt gepraat inde VVR het vaak enkel over  Fietssnelweg of BFF gaat maar weinig over goede lokale fietsnetwerken. Daarom is het belangrijk als lokale vrijwilliger een goed contact met de eigen mobiliteitsambtenaar te onderhouden en aan te dringen op een mogelijkheid tot inkijk van nieuwe plannen en lokale PSG’s. Een mobiliteitsraad of vervoerraad binnen de eigen gemeente zijn natuurlijk top.
 • onze taak als vervoerregioverantwoordelijke is vooral de vragen van andere afdelingen centraliseren.
  Voor de Vervoerregio Aalst zijn dit dan Paul Braekman (fietsersbondhaaltert@gmail.com) en Marleen Stallaerts  (info@fietsersbond-aalst.be)
 • het is vooral nodig om de speerpunten van de Fietsersbond (https://www.fietsersbond.be/onze-memoranda) te blijven ondersteunen in de Vervoerregioraad.

Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Een algemene bemerking bij de 3 onderstaande plannen blijft

 • Wat zijn de technische mogelijkheden of redenen waarom voor een bepaald plan is gekozen.
 • Zolang het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai niet worden aangepakt zullen er conflicten blijven bestaan.
 • Zou het dan niet beter zijn om eerst te investeren in de omliggende straten? deze voetganger- en fietsvriendelijk maken?

Lees hieronder over de verschillende door ons gekende plannen zodat je je eigen mening kan mee delen, ook de optie om voor geen brug te kiezen kan je aanvinken als dit jouw idee is.

De mening van iedereen telt, dus daarom hebben wij van 9 tot 19 april een anonieme bevraging gehouden.

Wijzelf zijn in het huidige proces niet gecontacteerd, al zouden we een open communicatie met alle betrokken partners op prijs stellen.

Als Fietsersbond zijn wij zeker voorstander , een veilige verbinding tussen de 2 Denderoevers, weg van gemotoriseerd verkeer en de chaos van het Werflplein en Zwarte Hoekbrug.
Een verbinding tussen stad en station enerzijds en het Denderfietspad en de Fietssnelwegen anderzijds.

Info site stad Aalst: De werkzaamheden voor het bouwen van deze brug zouden volgens de oorspronkelijke planning van start gaan in augustus 2019. De voorbereidende fase nam evenwel meer tijd in beslag dan gepland, waardoor de beslissing over de stedenbouwkundige aanvraag pas verwacht wordt in het najaar van 2019. Als de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, zullen de werken ten vroegste in het voorjaar 2020 van start kunnen gaan. De werken zelf zullen ongeveer een jaar duren. Het project zal 3,7 miljoen EUR kosten en wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen (240 000 EUR) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (800 000 EUR).

Nu komt de maar…

Aan wat moet deze voor ons zeker voldoen:

 • Veilige doorgang voor fietsers en voetgangers, zonder fietsers te verplichten af te stappen
 • Een goede hellingsgraad die haalbaar is voor elke soort fietser, van jong tot oud
 • Landen in een goede omgeving die veilig aansluit op de Denderoever en de Fietssnelweg

Waar willen we zeker rekening mee houden:

 • De omwonenden
 • De natuur
 • Het patrimonium
 • Goed overleg met omwonenden
 • Goed overleg met diegene die geacht zal zijn de brug te gebruiker (voetgangers en fietsers)

Welke mogelijke plannen hebben we tot nu toe gezien:

 

Plan 1 : Originele plannen van de stad

 

Februari 2019: Stad Aalst plant aan de Houtkaai een nieuwe brug over de Dender, exclusief voor voetgangers en fietsers. Deze nieuwe 7,5 meter brede brug zal een belangrijke oversteekplaats vormen tussen linker- en rechteroever, het bus- en treinstation en fietssnelweg F2 Gent – Brussel (https://www.aalst.be/aalst-ontknoopt/nieuwe-voet-en-fietsersbrug-over-de-dender)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • De landing is aan de Denderoever wat het logisch lijkt
 • Hellingsgraad is ok
 • Meeste weerstand van omwonenden, omdat zij diegene zullen zijn die hinder ondervinden van deze constructie
 • Een mooie boom moet verdwijnen en plaats maken voor beton

Plan 2: Plannen die door OVER.MORGEN werden voorgesteld als alternatief

 

Samen met buurt Houtkaai stellen we een alternatief voor de fiets- en voetgangersbrug voor.
Meer informatie op http://www.houtkaai.be

 

Buurt Houtkaai en denktank over.morgen stellen alternatief voor fiets- en voetgangersbrug voor

Sinds de plannen van de voetgangers- en fietsersbrug bekend raakten is er heel wat ophef geweest over het verdwijnen van de Houtkaai als groene ontmoetingsplek. De betonnen constructie voorzien in de huidige plannen neemt het gehele plein in, en de huidige volwassen lindebomen met een levensverwachting van 60 jaar worden vervangen door een stenen vlakte met enkele troosteloze compensatiebomen. De Oude Vismijn, een uniek stukje stedelijk erfgoed, wordt daarnaast door al dit betonnen geweld bijna letterlijk gewurgd. Dit kan toch beter !?

Om te tonen hoe het wel kan, heeft de buurt in samenspraak met de Aalsterse denktank over.morgen een alternatief voorstel laten schetsen door architectenbureau Atelier Kubiek.

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Groen kan blijven bestaan
 • Omwonenden staan hier volledig achter
 • Vraag is wel hoe ver er naar het Werfplein moet geheld worden om een goede hellingsgraad te houden, net dat plein dat wij als fietsers willen meiden ivm verkeerschaos

Plan 3: Nieuwe plannen die voorgeteld worden in april 2020

 

De aanleg van de brug tussen station en Houtkaai is besproken en goedgekeurd op het schepencollege van 16 maart. In januari weerklonk er twijfel in datzelfde schepencollege: ‘zo’n brug van een paar miljoen euro, Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug tussen station en Houtkaai hebben we dat echt nodig?’
Het traject dat op tafel ligt wanneer de werken starten, is het oude: van het station over de Dender, om een bocht te maken op de Houtkaai en te landen aan de Josse Ringoirkaai.
Of de brug uiteindelijk ook zo gebouwd zal worden, is afwachten. Het is toegestaan om tijdens de werken het traject nog te veranderen en dan is het mogelijk dat het stadsbestuur beslist om de brug te laten landen in de Korte Moutstraat.

Schepen De Gucht, schepen Verdoodt en de rest van het college zijn wel te vinden voor het traject richting de Varkensmarkt verder te onderzoeken en eventueel deze aan te leggen.  “Omdat deze een vlotte verbinding met de Varkensmarkt mogelijk maakt en in het verlengde ligt van de fietssnelweg op de Leirekensroute”, zegt De Gucht. “Wat over.morgen betreft: dit ontwerp zou ervoor zorgen, gezien de hellingsgraad die we verplicht zijn te hanteren, dat we een aanzienlijk deel van de Dender niet meer zouden zien.”  (HLN 06/04/20)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Hellingsgraad is ok
 • Landen in Korte Moutstraat eist wel dat zowel Korte Moutstraat, Moutstraat en Hovenierstraat ook moeten worden aangepakt en fietsveilig moeten zijn
 • Zullen mensen die niet van Leirekensroute komen omrijden langs Moutstraat om brug te nemen?

 

Willen we een ideale fietsstad
dan moet de fietsbereikbaarheid
van onze stad ook ideaal zijn