Verslag vergadering Vervoerregioraadvrijwilligers 9 april 2020 (via Zoom)

Wij hopen dat iedereen het goed stelt, gezond is en in zijn naaste omgeving nog niet te zwaar is geconfronteerd et covid-19.
Vorige donderdag had de Fietsersbond met een aantal vrijwilligers een online vergadering over de taak van de Fietsersbond in de Vervoerregioraad.
Paul (van Haaltert) en Marleen (Aalst) hebben zich opgegeven als vrijwilligers voor de vervoersregio Aalst, maar wij wensen jullie zeker ook op de hoogte te houden van het verdere verloop en jullie meedelen dat jullie voor vragen bij ons terecht kunnen. Zo kunnen we de vragen centraliseren en de juiste informatie voor jullie opzoeken.
Hieronder vinden jullie een klein verslag van deze vergadering.
Bij vragen aarzel niet ons te contacteren, en hou het vooral veilig en gezond.
 • in een eerste voorstellingsronde waarbij iedereen even kon uitleggen wat reeds is zijn/haar vervoerregio is gebeurd bleek het vooral zo dat voor enkele regio’s een startvergadering had plaats gevonden maar voor sommigen door de quarantaine deze is afgelast.
  Momenteel hebben weinigen hiervan een terugkoppeling gekregen, gepubliceerde verslagen en verantwoordelijken per raad kunnen op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregiosworden teruggevonden.
  Indien er missende verslagen zijn kunnen die opgevraagd worden aan de VVR verantwoordelijke in het kader van de openbaarheid der besturen.
 • Kort Verslag Paul over startmoment  Vervoerregio Aalst op 18 februari:

  Tijdens het eerste uur van de startvergadering werd de vervoerregio en de vervoerregioraad  toegelicht en gaf men duiding bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Ze stelden ook enkele regionale uitdagingen voor .
  Nadien werd er in 5 groepen rond de uitdagingen gewerkt; elke groep behandelde één modi. Inclusief de conclusies was dat ook maar een uurtje. Gezien korte tijd en de diversiteit van de deelnemers  waren die problemen die naar boven kwamen de eerder gekende problemen bij de diverse vervoersmodi. Het verslag van deze sessies is nog niet beschikbaar.
  Tijdens het startmoment werd ook de projectgids voorgesteld die ook de uitdagingen beschrijft (zie link).
  De deelnemers aan dit startmoment  waren vertegenwoordigers uit diverse middenveldorganisaties  en andere organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, De Lijn,  ..
  Eind februari  werd naar een korte feedback op de bovenvermelde uitdagingen gevraagd. Deze heb ik samen met Marleen dan ingevuld (zie bijlage).

  Download hier:  De projectgids opgemaakt voor Vervoersregio Aalst

 • uit de meeste opmerkingen blijkt dat wanneer er al echt over de fiets wordt gepraat inde VVR het vaak enkel over  Fietssnelweg of BFF gaat maar weinig over goede lokale fietsnetwerken. Daarom is het belangrijk als lokale vrijwilliger een goed contact met de eigen mobiliteitsambtenaar te onderhouden en aan te dringen op een mogelijkheid tot inkijk van nieuwe plannen en lokale PSG’s. Een mobiliteitsraad of vervoerraad binnen de eigen gemeente zijn natuurlijk top.
 • onze taak als vervoerregioverantwoordelijke is vooral de vragen van andere afdelingen centraliseren.
  Voor de Vervoerregio Aalst zijn dit dan Paul Braekman (fietsersbondhaaltert@gmail.com) en Marleen Stallaerts  (info@fietsersbond-aalst.be)
 • het is vooral nodig om de speerpunten van de Fietsersbond (https://www.fietsersbond.be/onze-memoranda) te blijven ondersteunen in de Vervoerregioraad.

Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Een algemene bemerking bij de 3 onderstaande plannen blijft

 • Wat zijn de technische mogelijkheden of redenen waarom voor een bepaald plan is gekozen.
 • Zolang het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai niet worden aangepakt zullen er conflicten blijven bestaan.
 • Zou het dan niet beter zijn om eerst te investeren in de omliggende straten? deze voetganger- en fietsvriendelijk maken?

Lees hieronder over de verschillende door ons gekende plannen zodat je je eigen mening kan mee delen, ook de optie om voor geen brug te kiezen kan je aanvinken als dit jouw idee is.

De mening van iedereen telt, dus daarom hebben wij van 9 tot 19 april een anonieme bevraging gehouden.

Wijzelf zijn in het huidige proces niet gecontacteerd, al zouden we een open communicatie met alle betrokken partners op prijs stellen.

Als Fietsersbond zijn wij zeker voorstander , een veilige verbinding tussen de 2 Denderoevers, weg van gemotoriseerd verkeer en de chaos van het Werflplein en Zwarte Hoekbrug.
Een verbinding tussen stad en station enerzijds en het Denderfietspad en de Fietssnelwegen anderzijds.

Info site stad Aalst: De werkzaamheden voor het bouwen van deze brug zouden volgens de oorspronkelijke planning van start gaan in augustus 2019. De voorbereidende fase nam evenwel meer tijd in beslag dan gepland, waardoor de beslissing over de stedenbouwkundige aanvraag pas verwacht wordt in het najaar van 2019. Als de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, zullen de werken ten vroegste in het voorjaar 2020 van start kunnen gaan. De werken zelf zullen ongeveer een jaar duren. Het project zal 3,7 miljoen EUR kosten en wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen (240 000 EUR) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (800 000 EUR).

Nu komt de maar…

Aan wat moet deze voor ons zeker voldoen:

 • Veilige doorgang voor fietsers en voetgangers, zonder fietsers te verplichten af te stappen
 • Een goede hellingsgraad die haalbaar is voor elke soort fietser, van jong tot oud
 • Landen in een goede omgeving die veilig aansluit op de Denderoever en de Fietssnelweg

Waar willen we zeker rekening mee houden:

 • De omwonenden
 • De natuur
 • Het patrimonium
 • Goed overleg met omwonenden
 • Goed overleg met diegene die geacht zal zijn de brug te gebruiker (voetgangers en fietsers)

Welke mogelijke plannen hebben we tot nu toe gezien:

 

Plan 1 : Originele plannen van de stad

 

Februari 2019: Stad Aalst plant aan de Houtkaai een nieuwe brug over de Dender, exclusief voor voetgangers en fietsers. Deze nieuwe 7,5 meter brede brug zal een belangrijke oversteekplaats vormen tussen linker- en rechteroever, het bus- en treinstation en fietssnelweg F2 Gent – Brussel (https://www.aalst.be/aalst-ontknoopt/nieuwe-voet-en-fietsersbrug-over-de-dender)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • De landing is aan de Denderoever wat het logisch lijkt
 • Hellingsgraad is ok
 • Meeste weerstand van omwonenden, omdat zij diegene zullen zijn die hinder ondervinden van deze constructie
 • Een mooie boom moet verdwijnen en plaats maken voor beton

Plan 2: Plannen die door OVER.MORGEN werden voorgesteld als alternatief

 

Samen met buurt Houtkaai stellen we een alternatief voor de fiets- en voetgangersbrug voor.
Meer informatie op http://www.houtkaai.be

 

Buurt Houtkaai en denktank over.morgen stellen alternatief voor fiets- en voetgangersbrug voor

Sinds de plannen van de voetgangers- en fietsersbrug bekend raakten is er heel wat ophef geweest over het verdwijnen van de Houtkaai als groene ontmoetingsplek. De betonnen constructie voorzien in de huidige plannen neemt het gehele plein in, en de huidige volwassen lindebomen met een levensverwachting van 60 jaar worden vervangen door een stenen vlakte met enkele troosteloze compensatiebomen. De Oude Vismijn, een uniek stukje stedelijk erfgoed, wordt daarnaast door al dit betonnen geweld bijna letterlijk gewurgd. Dit kan toch beter !?

Om te tonen hoe het wel kan, heeft de buurt in samenspraak met de Aalsterse denktank over.morgen een alternatief voorstel laten schetsen door architectenbureau Atelier Kubiek.

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Groen kan blijven bestaan
 • Omwonenden staan hier volledig achter
 • Vraag is wel hoe ver er naar het Werfplein moet geheld worden om een goede hellingsgraad te houden, net dat plein dat wij als fietsers willen meiden ivm verkeerschaos

Plan 3: Nieuwe plannen die voorgeteld worden in april 2020

 

De aanleg van de brug tussen station en Houtkaai is besproken en goedgekeurd op het schepencollege van 16 maart. In januari weerklonk er twijfel in datzelfde schepencollege: ‘zo’n brug van een paar miljoen euro, Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug tussen station en Houtkaai hebben we dat echt nodig?’
Het traject dat op tafel ligt wanneer de werken starten, is het oude: van het station over de Dender, om een bocht te maken op de Houtkaai en te landen aan de Josse Ringoirkaai.
Of de brug uiteindelijk ook zo gebouwd zal worden, is afwachten. Het is toegestaan om tijdens de werken het traject nog te veranderen en dan is het mogelijk dat het stadsbestuur beslist om de brug te laten landen in de Korte Moutstraat.

Schepen De Gucht, schepen Verdoodt en de rest van het college zijn wel te vinden voor het traject richting de Varkensmarkt verder te onderzoeken en eventueel deze aan te leggen.  “Omdat deze een vlotte verbinding met de Varkensmarkt mogelijk maakt en in het verlengde ligt van de fietssnelweg op de Leirekensroute”, zegt De Gucht. “Wat over.morgen betreft: dit ontwerp zou ervoor zorgen, gezien de hellingsgraad die we verplicht zijn te hanteren, dat we een aanzienlijk deel van de Dender niet meer zouden zien.”  (HLN 06/04/20)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Hellingsgraad is ok
 • Landen in Korte Moutstraat eist wel dat zowel Korte Moutstraat, Moutstraat en Hovenierstraat ook moeten worden aangepakt en fietsveilig moeten zijn
 • Zullen mensen die niet van Leirekensroute komen omrijden langs Moutstraat om brug te nemen?

 

Willen we een ideale fietsstad
dan moet de fietsbereikbaarheid
van onze stad ook ideaal zijn

 

Nieuwjaarsreceptie 2020

Gisteren konden we op de laatste dag van januari onze leden en sympathisanten ontvangen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
En dus op die laatste dag van januari ook nog een fietsveiling en gezond 2020 wensen.

De afgelopen jaren werd er al heel wat gedaan, zoals hard werken aan een mobiliteitsplan en een fietsbeleidsplan, maar jammer genoeg zien we hier nog weinig van en wordt er zonder enig degelijk overleg naar een nieuw circulatieplan en toename fietsstraten verwezen. Al langer zijn we vragende partij om mee te mogen werken in een mobiliteitsraad, iets wat in vele andere gemeenten en steden reeds zijn nut heeft bewezen, maar in Aalst vind onze burgemeester en de schepenen dit niet nodig.

Nochtans denk ik dat elke weggebruiker hier baat bij zou hebben, en kan er via een consensus verder gewerkt worden aan een plan dat door alle belanghebbenden wordt gedragen.

Een mobiliteitsplan waar jaren aan is gewerkt door het onderzoeksbureau Mint, samen met de verschillende schepenen van de vorige legislatuur, waaronder dus ook CD&V en NV-A is van tafel geveegd. Participatiemomenten waar heel wat vrijwilligers van verschillende groeperingen veel tijd en energie hebben in gestoken.
Misschien mocht het voor ons nog iets verder gaan, maar we kregen in onze stad toch al wat meer ruimte voor de actieve weggebruiker, en dat zou een stap in de goede richting zijn.

Daarnaast werd door de dienst mobiliteit een fietsbeleidsplan uitgewerkt waarin, aansluitend op het mobiliteitsplan, stappen zouden worden ondernomen om de veiligheid en de plaats van de fietser in onze stad duidelijk voorop te stellen.
Het STOP-principe werd naar voor gebracht, auto’s worden niet gebannen, maar voetgangers en fietsers gaan voor en OV moet meer ruimte krijgen.

We horen en lezen nu van een circulatieplan en invoeren van fietsstraten in onze stad. Geen enkel richting meer op de Wallenring, dus bvb de Zonnestraat blijft zoals ze is met smalle voetpaden en weinig plaats voor de fietser.

De Burchtstraat en de Vaartstraat zijn nu ook niet echt de ruimste straten voor én tweerichtingsverkeer en andere weggebruikers. Tegen fietsstraten kunnen we natuur­lijk niets hebben, wanneer deze goed leesbaar zijn voor alle weggebruikers en gerespecteerd en gehandhaafd worden. Dus in analogie met Kortrijk of Mechelen, alle straten binnen de Wallenring worden fietsstraat.

Zoals het er tot nu toe uit ziet zouden een aantal straten geen fiets­straat worden. Voor wie zal het dan nog duidelijk zijn? Maar ja, momenteel is het enkel wat we horen in de wandelgangen, want een concreet plan hebben we nog niet mogen zien. Al is het ons in 2019 beloofd door de kabinetsmedewerkers van onze schepen van mobiliteit JJ Vande Gught, op de afspraak die hij met ons maakte maar waarop hij verkoos zelf niet aanwezig te zijn.
Natuurlijk is het niet omdat we in gesprek kunnen gaan dat alle beslissingen 100% onze wens zijn, dat is nooit geweest, en dat verwachten we ook niet.  Een minimum aan overleg en wederzijds respect, dat is hetgeen we vragen.
In de meer dan 8 jaar waarin we als lokale afdeling bestaan hebben we al meermaals kunnen aantonen dat we voor rede vatbaar zijn, een betrouwbare partner zijn en daarenboven ook over een zekere expertise beschikken.

Daarnaast moeten we ons blijven neerleggen bij de werken aan het Denderpad die jaren aanslepen, en beloften die Waterwegen en Zeekanalen maken worden tekens terug gebroken, en de potentiële gebruiker, hij wacht nog wat langer.

En de brug die zou gebouwd worden om een veilige doorgang te garanderen komt er dan misschien toch niet, maar ook hier is reeds veel geld en tijd aan gespendeerd met haalbaarheidsstudies en participatiemomenten.

Wij blijven vragende partij voor dialoog, waarin niet alleen wij, maar ook alle andere belanghebbenden in Aalst in gesprek kunnen gaan. Een open participatie naar een door iedereen gedragen plan.

Onze stad kan maar enkel fiets- en voetganger toegankelijk zijn wanneer ook alle toegangspoorten dit zijn. Wanneer alles leesbaar en eenduidig is, dus alle straten zone 30 een fietsstraat. Waar een goed STOP-principe wordt gehanteerd, auto’s te gast zijn, maar actieve weggebruikers zoals voetgangers en fietsers voorrang hebben. Van zodra wij met zijn allen onze allerkleinsten veilig mee kunnen laten deelnemen aan onze Mobiliteit hebben we dit bereikt.

Wij willen hier als FB-A ploeg blijven ijveren voor een stad met ruimte om te leven en bewegen, en danken jullie voor alle steun en input die jullie ons hiervoor telkens weer geven.

Dus zou ik voor deze avond zeggen, laat ons genieten en laat ons hier al in dialoog gaan, en laat er ons een veilig en mobiel 2020 van maken.

Wat had ik dan meer kunnen doen?

Onderstaand bericht werd geschreven naar aanleiding van de (vele) commentaren die de ouders verantwoordelijk stellen voor het ongeval dat gebeurde aan Tereos.
Wat had ik dan meer kunnen doen?
Ouders hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid om hun kinderen te leren omgaan met verkeer. Maar je kan er niet omheen, daarmee alleen is het probleem van verkeersveiligheid voor jonge kinderen niet opgelost. Zelfs al neem je als ouder alle mogelijke maatregelen…
Vorige maandag gebeurde het, het moment dat ik al een tijdje had verwacht en jawel ook een beetje gevreesd. “Mama mag ik zelf met de fiets naar huis rijden?” Tot dan toe mocht ze alleen zelf fietsen in dat ene kleine landwegeltje hier in de buurt en op de speelplaats na schooltijd. Verder hangt haar fiets altijd vast achter die van mama of papa. Net geen 5 jaar is ze, mijn kleine moedige meid. Het is op dat moment 17.30u en ze toont vol trots haar fiets aan een klasgenootje.
Mama gaat overstag
Er flitst van alles door mijn hoofd over de ongeveer 1,5 km weg die we moeten afleggen (het is donker, geen gemakkelijke weg met bergop en -af, enkele kruispunten en eenrichtingsstraten die we in tegen richting moeten nemen,…). Maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om neen te zeggen. We zijn thuis overtuigde fietsers en onze dochter gaat daar vlot in mee. Uitzonderlijk zijn we vandaag met 2 om haar op te halen. Het momentum is daar en ik ga overstag. Diep vanbinnen denk ik: “Zodra het bergop gaat zal ze waarschijnlijk wel opgeven en hangen we haar fiets weer gewoon achteraan de onze.”
We vatten de tocht aan, goed voorzien van lichten en fluo-aanverwanten (onze dochter is er dol op) zowel op de fiets als op de helmen. Papa rijdt voor, ik rij schuin achter om  ruimte te creëren. Maar de tocht blijft een hele uitdaging voor mijn moederhart. Je probeert ze aan te sturen zonder dat ze je angst voelen en in paniek slaan. Onze dochter doet het echter ferm en nagenoeg onverstoorbaar.  Ze vangt moedig de weg bergop aan. Helaas is het een eenrichtingsstraat die we in tegen richting moeten nemen. De priemende lichten die op ons afkomen boezemen haar angst in. We geven haar mee dat de auto’s wel zullen opzij gaan en dat wij anders wel zullen stoppen om opzij te gaan.
Geen tijd te verliezen
We hebben geluk: de auto’s zetten zich zachtjes aan de kant en we vervolgen onze tocht. Halverwege moet ze even rusten  “ik ben mijn kracht kwijt” en zodra we boven zijn denk ik dat we het kwaadste wel gehad hebben. Niets is minder waar. Op het laatste stuk (dat we onder geen enkele optie kunnen vermijden) vinden auto’s het toch nodig om ons nog rakelings voorbij te vlammen. Zelfs op het kruispunt waarvoor we ons net breed gemaakt hadden en aangegeven dat we gingen afslaan… Eentje die wellicht geen tijd te verliezen had, zoals zovelen.
Het loopt allemaal goed af, maar dit was een ongeoorloofde actie. En ik moet meteen terugdenken aan al de reacties die ik de voorbije dagen las over de recente dood van een jongen van 11, waarin vlot gesteld werd dat de ouders hun kinderen maar beter moeten leren omgaan met verkeer. En ik vraag me af welke commentaar ze op mij zouden gehad hebben als dit was fout afgelopen. Wat ik dan had anders kunnen doen? Het niet toestaan om zelf te fietsen misschien. Maar hoe moet je het zo’n kind anders leren? Er zijn dezer dagen nog zo weinig straten waar je een kind rustig kan leren fietsen op de weg. Ik vraag me ook af of die criticasters hun kinderen of kleinkinderen al eens meegenomen hebben op zo’n fietstocht? Met die ervaring zouden ze wellicht wel anders denken.
Warme oproep: tijd en ruimte aub
Zolang mensen denken dat ze geen 10 seconden te verliezen hebben (het mogen er nog 30 zijn :-)), om even te wachten of hun snelheid aan te passen, gaat het er echt niet veiliger op worden voor onszelf, laat staan de kinderen. Daarom een warme oproep aan alle chauffeurs: geef (jonge) fietsers wat tijd en ruimte. Scheer aub niet rakelings voorbij. Hou overzicht en neem de tijd om het verkeer te lezen (fietsen maakt je zo trouwens ook een betere chauffeur). Probeer die 10 of 30 seconden dat je te laat vertrokken bent niet in te halen op de kap van andere weggebruikers. Gun mijn moederhart wat rust. Want wat zijn nu die seconden ten opzichte van een mensenleven…
Fietsende mama van 2 jonge kinderen

Bericht aan de Aalsterse Fietshandelaren: wij wensen jullie in het daglicht te plaatsen

SAFE THE DATE 31 januari 2020
Vandaag nodigden wij de fietshandelaren uit om hun winkel in het daglicht te plaatsen bij onze volgende nieuwjaarsreceptie en houden jullie zeker op de hoogte

Moest een Aalsterse handelaar het mailtje hebben gemist, wij wensen niemand uit te sluiten, dus reageren kan via info@fietsersbond-Aalst.be

Goede middag fietsvrienden, fietshandelaren,

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op de laatste vrijdag van januari onze nieuwjaarsreceptie (dit jaar op 31 januari 2020), en wij zouden er jullie graag bij betrekken.

We hebben deze samenkomst reeds op verschillende plaatsen georganiseerd, en hebben ook reeds verschillende fietshandelaren hierover aangesproken, maar willen zeker iedereen de kans geven zijn winkel in het daglicht te plaatsen. (sfeerbeelden van vorige jaren kan je hier even bekijken: https://www.fietsersbond-aalst.be/?s=nieuwjaarsreceptie)

Daarom vragen wij even of je tijd, plaats en mogelijkheid hebt om in jouw winkel een receptie voor ongeveer 30 personen te laten door gaan.

Wij zorgen voor hapjes, drankjes, beamer, scherm, en al het nodige. Willen jullie zelf ook iets voorstellen kan dat, maar het hoeft zeker niet, wij hebben alleen een ruimte nodig.

Zie je het zitten om mee in dit projectje te stappen en je winkelruimte één avond open te stellen voor ons horen we dit graag voor 15 november.  Hebben we meerdere kandidaten dan stellen we voor dat we dit jaar diegene nemen die als eerste reageerde, en met de anderen kijken voor de volgende jaren.

Volledig los hiervan kan je ook altijd je handelszaak op onze website voorstellen mits een korting aan onze leden toe te kennen, hiervoor kan je terecht op https://www.fietsersbond-aalst.be/fietshandelaren-die-korting-geven/

Wil je dit ook overwegen mag je ons gerust een mailtje sturen met de juiste info en wij bezorgen je een kleine affiche voor aan je uitstalraam of ingangsdeur.

 

Wij vinden jullie aanwezigheid in onze stad belangrijk, want jullie staan in voor het goed functioneren van onze fietsen.

Hopelijk hebben we dus in de toekomst zeker nog en positieve samenwerking.

 

Winnaar van de ‘Spitstest’ is gekend…

Fietsersbond-afdelingen Haaltert, Erpe-Mere, Affligem en Aalst bewijzen met de spitstest de efficiëntie van de fiets (en het openbaar vervoer). De fiets is de grote winnaar geworden in een test die deze morgen werd afgenomen. De lokale afdelingen van de Fietsersbond van Haaltert, Erpe-Mere, Affligem en Aalst organiseerden op donderdag 19 september een gezamenlijke spitstest. Tijdens de ochtendspits namen de verschillende vervoersmodi (fiets, auto en openbaar vervoer) het tegen elkaar op om te onderzoeken wat het snelste transportmiddel is om vanuit de omliggende gemeenten naar het centrum van Aalst te geraken. Het doel van deze test is om de mensen te laten nadenken over welk vervoersmiddel ze kiezen tijdens de spitsuren. Deze actie kaderde in de Week van de Mobiliteit, die loopt tot zondag 22 september.

Vrijwilligers startten vanuit omliggende gemeentes met fiets, auto, bus of trein met als opdracht de Grote Markt van Aalst te bereiken. De geplande vertrektijden van bus of trein bepaalden het tijdstip van het vertrek van de andere vervoersmiddelen. Auto en fiets dienden alle verkeersregels strikt te respecteren. Hierbij de concrete resultaten: Affligem (Hekelgem) Fiets 8u04 gewone fiets 8u02 koersfiets Bus 8u38 Auto 8u17. – Moorsel Fiets 7u58 Bus 8u09 Auto 8u16. – Haaltert Fiets 8u06 Bus 8u21 Auto 8u28. – Erpe-Mere Fiets 8u06 Trein 8u07 Auto 8u18. Conclusie:Wanneer de tijdsverschillen beperkt zijn is de fiets nog steeds veruit het gezondste en milieuvriendelijkste alternatief.

PiKANTe fietsroute 2019

Interesse in een actief dagje uit met culturele noot? Stap dan op de fiets en rijd de PiKANTe route!
U kunt kiezen tussen een route van 18 of 40 km.

download hier de fietsroutes

even een opmerking, Denderpad tussen knooppunt 38 en 36 is nog steeds tot eind augustus af gesloten, dus even een omleiding mee geven.

van 46 komde de steenweg niet over steken, maar naar rechts volgen tot punt 36, of in de lange route van punt 36 de steenweg volgen en aan Foncé naar links gaan om punt 46 te volgen.

Beide routes voeren langs de tentoonstelling PiKANT! die t/m 30 september elke dag open is, van 11u tot 18u.
Van kanten kragen via kanten lingerie naar kant als kunst. Het heden en verleden versmelten. Een boeiend verhaal in een prachtig decor. Aanrader deze zomer 👌.

De tentoonstelling vindt plaats in de Orangerie van het Waterkasteel in Moorsel. Het park van het kasteel is gedurende de tento (uitzonderlijk) geopend voor een mooie zomerwandeling.
Hier vindt u ook een fijne ZOMERbar voor een verkwikkend hapje of drankje.

Niet twijfelen, gewoon doen!

Tickets tentoonstalling bestellen via: https://www.pikant.vlaanderen/nl/bestel-je-tickets

 

 

KNELPUNT: rondpunt Gentse Steenweg niet opgelost

Vandaag nog maar eens een melding gedaan bij AWV ivm de niet opgeloste gevaarlijke situatie:
Wij hebben dit al in de pers aandacht gegeven, en er zijn als gevolg daarvan aanpassingen gebeurd, maar deze geven nog steeds geen mogelijkheid tot oogcontact en hebben niets toegebracht aan een betere zichtbaarheid tussen fietser en andere weggebruikers. #oogcontactredlevens
Wij hebben volle begrip voor de “stop” die er nu staat, maar als je met je voorwiel tot aan de stopstreep rijdt is er nog steeds geen zichtbaarheid, en wanneer je wat verder rijdt zodat je op de stopstreep staat als persoon heb je het stopbord dat volledig het zicht blokkeert.
Deze manier van oplossen is er geen voor de veiligheid van de fietsers, dus wij vragen dringend een veilige oplossing.

Knelpunt: Fietsersoversteekplaats Walstraat, Aalst

EVEN VOOR ALLE DUIDELIJKHEID:
wij zijn voor deze fietsstraat en een goede doorgang van Leirekensroute en F27 op een veilige manier tot in de centrum van de stad. Wij vinden ook dat elke weggebruiker, dus ook de fietser, zich aan de verkeersregels moet houden.

Tot op de dag van vandaag is in deze proefopstelling naar ons weten nog geen enkel verkeersongeval gebeurd.

Wij vragen wel een herwaardering van het STOP-bord, verkeersregels zijn er voor iedereen

 

Melding via mail: Ik herinner u graag aan mijn schrijven van 8 oktober 2018, met betrekking tot het niet respecteren van de STOP borden aan de fietsoversteekplaats thv de Walstraat, gericht aan jullie en aan de verkeerspolitie Aalst.

Het Laatste Nieuws juli 2018

Honderden fietsers trotseren dagelijks deze suïcide oversteekplaats

 • Proefproject van 6 maanden, gestart op 6 juli 2018.
 • Met als doel: VEILIGE oversteekplaats voor honderden fietsers die gebruik maken van Leirekensroute.
 • 1 jaar na de invoering is de situatie nog altijd niet aangepast!
 • 6 op de 10 voertuigen negeren er dagelijks de stopborden.
 • Waarom zouden ze, er zijn geen controles noch sancties.
 • Doch dit betreft een overtreding van de tweede graad twv €116.
 • Duurder dan een basis snelheid (€53) – alcohol overtreding (€105).

Melding van een bezorgde ouder op 8 okt 2018

Beste,

Is het mogelijk om controles (aanwezigheid) uit te voeren op de suïcide fietsoversteekplaats thv kruispunt Frits de Wolfkaai met de Walstraat? Gemotoriseerde voertuigen blijven er een maand na invoering vaak met een rotvaart de “STOP” borden negeren. Het is een verbetering dat fietsers meer rechten gekregen hebben in het verkeer, maar onze kinderen kunnen daar niet altijd het onderscheid in maken dat dat ook levensbedreigend kan zijn.

Gegroet een bezorgde ouder.

dit is het antwoord dat wij van de politiezone kregen ivm je melding :

Beste. De fietsoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt Frits De Wolfkaai en de Walstraat betreft een proefopstelling en het is de bedoeling dat dit na een periode van 6 maand zal worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten zal het kruispunt aangepakt worden en zullen er structurele maatregelen genomen worden om de voorrang voor de fietsers meer afdwingbaar te maken. Net zoals op alle locaties waar een voorrangsregeling van toepassing is dienen de weggebruikers steeds de eigen veiligheid te verzorgen. Dit houdt onder meer ook in dat men desnoods bij een onveilige verkeerssituatie zijn voorrang afstaat. Vele zwakke weggebruikers durven wel eens vergeten dat zij inderdaad “zwak” zijn en nemen dan vaak onverantwoorde risico’s. Mogen wij vragen nog even geduld te hebben? Ondertussen zal vanuit de dienst Verkeerstoezicht – in de mate van het mogelijke en afhankelijk van het beschikbare personeel – op bovenvermelde locatie gecontroleerd worden. Wij hopen u van dienst geweest te zijn. Met vriendelijke groeten. Hans Van der Taelen. Hoofdinspecteur. Directie BPZ (Basis Politiezorg) – Verkeer. Afdeling Verkeersadvies.

 

Gloednieuwe rotonde Gentsesteenweg #oogcontactredtlevens

Na een klacht vorige week die als eerder aan de stad was gericht, en jammer genoeg door geschoven, hadden wij onze vrees via de pers geuit.

Plots komt er een reactie van AWV maar jammer genoeg wordt er nog steeds niet naar de fietser die er dagelijks voorbij komt geluisterd.
Wij vragen ons al direct 2 dingen af:

 • waar moeten de voetgangers nu oversteken, en waar worden ze dan naartoe geduwd?
 • de fietsers wordt met deze “oplossing” dichter naar het rondpunt gebracht, wat denk ik ook niet altijd even veilig is wanneer er op de buitenste band van het rondpunt vrachtwagens of bussen rijden.

Wanneer we gaan kijken op de foto’s en zien dat het fietspad dus 1m zal opschuiven zal er niet zo veel extra zicht zal zijn, en dus het oogcontact waar wij zo om vragen maar 1m extra kans krijgen, maar aan de snelheid waarmee auto’s daar naar boven kunnen komen is dit ook maar met moeite een extra seconde...

Als die muur echt niet 20 of 30 cm kan verlagen zullen ander opties nog altijd nodig zijn.

Bij planning weet met toch wat de ooghoogte is van de standaardfietser en zou hier eindelijk eens rekening mee moeten worden gehouden bij zo een miljoenenplannen!!!

Knipperlichten, een lichtbrug, een grote spiegel om duidelijk te maken dat hier een levensgevaarlijke situatie aankomt, al geeft dit nog steeds niet ons oogcontact.

Wanneer wil AWV de les leren: #oogcontactredtlevens 

Het enige wat we hieruit jammer genoeg nog eens moeten opmerken dat auto’s geen hinder zullen ondervinden, en dat de doorstroming van de auto weer eens primeert boven de veiligheid van de actieve weggebruiker…

Nieuwsbrief AWV 6 juni naar aanleiding van onze klacht over levensgevaarlijke situatie

Aanpassing op rotonde (R41) aan Gentsesteenweg
De zichtbaarheid van de fietsers op het afgewerkte deel van de rotonde aan de Gentsesteenweg is onvoldoende. Waar de fietsers de afrit van de ring (R41) naar de rotonde dwarsen, kunnen fietsers de aankomende auto’s niet voldoende zien en omgekeerd. Dat komt door de betonnen afscherming aan de tunnelmond. Door het fietspad verder van de afscherming te leggen, kunnen we dit probleem aanpakken. Dit gebeurt tussen 11 en 17 juni. Fietsers zullen in die periode een omleiding moeten volgen.
Aanpassing fietspad van 11 tot 17 juni
Het fietspad dat nu vlak naast het afschermende muurtje ligt zal ter hoogte van de afrit verlegd worden, zodat het dichter tegen de rotonde ligt. Hiervoor moet een stuk van de grijze betonstrook tussen het fietspad en de rijweg opgebroken worden en heraangelegd worden in rode beton. De voorrangsregeling wijzigt hiermee niet. Fietsers moeten voorrang geven aan het autoverkeer op de rotonde.
De werken starten op dinsdag 11 juni met moeten op 17 juni afgerond zijn. Tijdens de werken rijden de fietsers om via de ventwegen en de rotonde aan de Raffelgemstraat. Autoverkeer zal geen hinder ondervinden.
Afscherming voor veiligheid op rotonde
De betonnen afscherming aan de tunnelmond dient als bescherming voor alle weggebruikers op de rotonde. De afscherming moet voldoende hoog zijn voor de veiligheid. Het is niet mogelijk om de betonnen afscherming te vervangen door een doorzichtige wand. De wand vormt voor de stabiliteit namelijk één geheel met de tunnelwand en is opgebouwd uit gewapend beton. Aanpassingen aan deze constructie zijn hierdoor niet mogelijk.
Ventwegen en zuidelijk deel rotonde binnenkort klaar
De werken aan de ventwegen en de afwerking van de rotonde zitten mooi op schema. Op maandag 17 juni gaan beide ventwegen open voor verkeer. In de eerste helft van juli zal ook het zuidelijk deel van de rotonde afgewerkt zijn en gaat die open voor verkeer.

Lokale afdeling van de Fietsersbond VZW

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube